Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Skolene i Spydeberg/Skoleskyss

Fri skoleskyss

Fri skoleskyss er en lovfestet rettighet

Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr 61 med tilhørende forskrifter. Fylkestinget vedtok i 2005 lokale retningslinjer som gjelder for Østfold. Retningslinjene er revidert i 2009 med mindre endringer⁄tillegg i 2010 og 2013.

 

Opplæringslovens kap. 7 sier at du har rett til fri skoleskyss dersom:
 
  • du har mer enn 4 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole. For 1.klassinger er avstanden 2 km.
  • du er funksjonshemmet – uavhengig av minsteavstand.
  • du har legeerklæring og trenger skyss for en kortere periode.
  • du har spesielt trafikkfarlig vei – uavhengig av minsteavstand.

For mer informasjon, retningslinjer, søknadsskjema og helseattest trykk her